Datum laatste aanpassing: 3 november 2020

Bij Road 2 Formula willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Road 2 Formula stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. Road 2 Formula kan deze algemene voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling van onze diensten. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Ondernemingsgegevens
Naam en rechtsvormRoad 2 Formula BV
AdresAntverpiastraat 12
Postcode en gemeente2160 Wommelgem
OndernemingsnummerBE.0748.829.904
  
Contactgegevens
Telefoon+32 473 62 91 31
E-Mailinfo@road2formula.com
Websitewww.road2formula.com

 Artikel 1. Algemene bepalingen

Road 2 Formula, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem en handelt onder ondernemingsnummer BE.0748.829.904 (hierna ‘Road 2 Formula’) biedt haar Klant verschillende soorten diensten aan:

 • Road 2 Formula biedt professionele begeleiding aan karting talenten die hun vaardigheden naar een hoger niveau willen tillen. We brengen hen al het noodzakelijke bij op het gebied van rijvaardigheid en technische kennis. Dit is essentieel om optimaal voorbereid te zijn op het rijden met een formulewagen. U kan kiezen uit 3 verschillende pakketten die uitgebreid kunnen worden met optionele extra’s.
 • Onze pakketten beginnen bij de basiscategorie ‘Brons’, waar we uw rijvaardigheid op een compact niveau verbeteren aan de hand van ondersteuning en data-analyse.
 • Klanten die minstens een ‘Zilver’ abonnement hebben krijgen het volgende extra aangeboden:
  • Per maand 1 race sessie waarbij de data en replay geanalyseerd wordt met een vooraf geplande online meeting om de analyse te bespreken.
  • Per maand 1 online begeleide test sessie van 1 uur. Tijdens deze sessie geven we tips op vlak van rijstijl, race vaardigheden en gaan we een traject aan met de klant om het gedrag van de wagen te leren voelen om daarmee de setup van de wagen aan te passen.
 • Klanten die een ‘Goud’ abonnement hebben gekozen, krijgen een volledig op maat gemaakt aanbod. Dit wordt aan de hand van een offertevraag volledig besproken met de klant.
 • Voor elk van deze pakketten is het noodzakelijk thuis een simulator te bezitten. Een eenvoudige opstelling met een stuurwiel en pedalen is al voldoende maar om het maximale uit onze begeleiding te halen is het aangeraden een meer professionele simulator aan te schaffen.
 • Server met onze wagen/setup die 24/24 online is (met uitzondering van periodes om de server te updaten / wagen te wijzigen, circuit te wijzigen en andere onderhoudsacties)
 • In ieder pakket zit ook Data-analyse van 2 testsessies (1,5u) per maand inbegrepen. Tijdens de sessie is er niemand van Road 2 Formula aanwezig, waarbij de Klant een ‘upload’-document volgt om de data tot bij Road 2 Formula te krijgen. De data wordt, volgens een vooropgestelde planning, tot bij de Klant gebracht in een online meeting.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op al haar Klanten (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een Klant (hierna de “Klant”).

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Road 2 Formula: het bedrijf Road 2 Formula, gevestigd te Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0748.829.904.
 • Road 2 Formula Website: de website van Road 2 Formula, bereikbaar via de domeinen www.Road 2 Formula.com en aanverwante websites.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
 • Diensten: de producten en/of diensten die Road 2 Formula aan de Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 • Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee de Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor de Klant opgeslagen bestanden zelf.
 • Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Road 2 Formula een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Road 2 Formula daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Bestelformulier: elektronisch document dat ter beschikking wordt gesteld op de Road 2 Formula Website waarin een nadere omschrijving van Diensten is opgenomen en /of waarmee de Klant een aanbod doet tot het geleverd krijgen van Diensten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Road 2 Formula en de Klant op grond waarvan Road 2 Formula Diensten levert aan de Klant.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicaties via het Account van Klant, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Door de Road 2 Formula Website te bezoeken gaat de Klant akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, bij onderlinge overeenstemming. Bij wijze van uitzondering kan bij Schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Door een bezoek aan de Road 2 Formula Website, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij Road 2 Formula, erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie de Road 2 Formula Website niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door Road 2 Formula, tenzij Schriftelijk overeengekomen. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Road 2 Formula vastleggen.

Artikel 3. Inhoud van de website

Road 2 Formula bepaalt grotendeels de inhoud van de Road 2 Formula Website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Road 2 Formula behoudt zich het recht voor om de Road 2 Formula Website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Road 2 Formula kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de Road 2 Formula Website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Road 2 Formula niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Klant zou kunnen lijden als gevolg van de op de Road 2 Formula Website verstrekte informatie. Uitingen van Road 2 Formula, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Road 2 Formula Website of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Klant Road 2 Formula zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via het online contactformulier, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Klant. Road 2 Formula is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Klant.

Ondanks het feit dat de Road 2 Formula Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Road 2 Formula niet. Road 2 Formula is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Road 2 Formula is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Road 2 Formula heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

Artikel 4. Bestellingen en offertes

Bestellingen die in naam van de Klant worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Klant en zijn bindend. Road 2 Formula heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de Klant weigeren.

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten.

De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Klant heeft het Bestelformulier ingevuld en ter kennis gebracht van Road 2 Formula.
 • Bij het verzenden van het Bestelformulier verklaart Klant deze Voorwaarden, en het Privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 • Road 2 Formula heeft het Bestelformulier ontvangen en aanvaard. Road 2 Formula behoudt zich het recht om een Bestelformulier niet te aanvaarden.

  OF

  Klant heeft een Offerte, de Voorwaarden en het Privacybeleid van Road 2 Formula ontvangen.
 • Klant heeft de Offerte Schriftelijk aanvaard en aangegeven de Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en het Privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 • Klant heeft de Offerte terugbezorgd aan Road 2 Formula.
 • Road 2 Formula heeft de Offerte ontvangen en aanvaard.

Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Road 2 Formula Website, per e-mail) of, indien is overeengekomen, Schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging Schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Road 2 Formula is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Klant Schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij door Road 2 Formula Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt ingetrokken.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij Schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

De maandelijkse vergoeding, zoals op de website vermeld:

 BronzeSilverGold
12 maanden€ 525€ 750  Op maat
6 maanden€ 615€ 850

Indien de Klant een simulator via Road 2 Formula aanschaft, wordt deze betaling ook naar Road 2 Formula overgeschreven voor het leveren/installeren van de simulator.

Alle op de Road 2 Formula website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds Exclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden Diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Road 2 Formula het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Road 2 Formula behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Indien een vast uurtarief is overeengekomen zal Road 2 Formula daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit uurtarief tot gevolg heeft. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Road 2 Formula gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de Road 2 Formula Website en op individuele Schriftelijke wijze.

Uurtarieven zijn jaarlijks aan te passen in functie van de marktsituatie. De prijs die is vermeld in de Overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde goederen verhogen. In dat geval is Road 2 Formula gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden Road 2 Formula Hosting. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door Klant op datum wat in de communicatie wordt vermeld, tenzij Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door Klant dient Schriftelijk te gebeuren binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

De Klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die Road 2 Formula maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen. Al hetgeen de Klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Tenzij anders overeengekomen is de dienstverlening maandelijks vooraf betaalbaar. De Klant wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van Road 2 Formula. De Klant dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar Road 2 Formula op het vermelde rekeningnummer terug te vinden op de factuur. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 • De voor Klant verleende Diensten mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

Road 2 Formula mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Road 2 Formula heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

Facturen worden elektronisch naar de Klant verstuurd, tenzij hij een Schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is Road 2 Formula gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Klant van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt Road 2 Formula zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief.

Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Diensten Schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Road 2 Formula. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten in.

Artikel 6. Uitvoering

De Klant dient in een groep binnen het programma ‘Discord’ deel te nemen. Dit om gemakkelijk de online meetings te kunnen organiseren. Dit wordt ook gebruikt tijden de online begeleide testsessie (Zilver en Goud).

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Road 2 Formula deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Road 2 Formula het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Road 2 Formula mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij Road 2 Formula een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

Road 2 Formula zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van Klant en ondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten verbonden zijn als minderwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Vanwege de aard van het werk dat Road 2 Formula uitvoert, is er geen garantie op uurwerk. Elk uur dat Road 2 Formula werkt is factureerbaar, ongeacht de uitkomst van het genoemde werk. Hoewel Road 2 Formula aanbevelingen zal doen over de hoeveelheid inspanningen die nodig zijn om een oplossing te implementeren of een probleem op te lossen, is het aan Klant om Road 2 Formula te laten weten of er een limiet is voor het aantal uren dat Road 2 Formula per opdracht doorbrengt.

Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

Road 2 Formula zal op verzoek van Klant software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Road 2 Formula in overleg treden met Klant voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

Artikel 7. Levering en Levertijd

Indien de Klant een simulator via Road 2 Formula aanschaft, zal deze door Road 2 Formula geleverd en geïnstalleerd worden bij de Klant.

Door Road 2 Formula opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en kunnen nimmer als fatale termijnen gelden, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Road 2 Formula Klant daarvan in kennis stellen.

Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. Road 2 Formula is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien de Klant tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Road 2 Formula behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere Overeenkomsten afgehandeld zijn.

Road 2 Formula zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

Klant dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Klant niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Klant na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Klant mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Indien Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Road 2 Formula zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Road 2 Formula doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Klant heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Indien Klant na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Road 2 Formula een redelijk aantal revisierondes volgen.

Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Diensten. In dat geval zal Klant de daadwerkelijk door Road 2 Formula gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Klant wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Road 2 Formula het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van Overeenkomst om welke reden dan ook.

De betaling houdt in dat Klant de levering als conform beschouwd.

Artikel 8. Onderhoudswerkzaamheden

Road 2 Formula waarborgt dat zij haar systemen goed beheert en volgens de regels van de kunst beveiligt teneinde een optimale service te bieden. Onder onderhoud wordt verstaan het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek verplaatsen van (onderdelen van) systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling, routers en switches. Technisch Onderhoud met mogelijke onderbreking van de dienst wordt voorafgaandelijk op aan de Klant aangekondigd, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding verkrijgt. In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld omdat het de systemen nadelig zou beïnvloeden of de veiligheid in gevaar zou brengen wordt dit uitgevoerd zonder overleg met de Klant. Eventuele nadelige gevolgen hiervan kunnen niet op Road 2 Formula worden verhaald.

Indien ook het beheer van software onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst die Road 2 Formula aangaat of is aangegaan met Klant, valt onder onderhoud tevens het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding – waaronder begrepen het up-to-date houden – van de software die expliciet is genoemd in de betreffende Overeenkomst.

Road 2 Formula heeft het recht om haar systemen, website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen. Road 2 Formula zal buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig hiervan op de hoogte te stellen. In geval van functionele aanpassing of verbetering kan dit voor meerdere Klanten relevant zijn waardoor het voor Klant niet mogelijk om van één bepaalde aanpassing of verbetering af te zien. Road 2 Formula is nooit aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van Klant in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering.

Tussen Klant en Road 2 Formula kan er een Service Level Agreement (SLA) worden bedongen om garanties te bedingen over de service-aspecten, uptime garantie, onderhoudsmomenten, reactie- en hersteltijden op storingen en incidenten en rechten op compensatie. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en waarborgen dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat gebreken in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

Als onderdeel van het onderhoud zal Road 2 Formula zich inspannen om fouten in de Materialen en bijbehorende software te herstellen. Road 2 Formula is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Road 2 Formula hier vooraf overleg over voeren met Klant.

Road 2 Formula zal zich inspannen om door Klant verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. Road 2 Formula is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

Indien naar het oordeel van Road 2 Formula een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Road 2 Formula dit schriftelijk melden aan Klant. Indien Klant desondanks staat op de verandering en Road 2 Formula deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Klant en zonder enige aansprakelijkheid voor Road 2 Formula.

Indien Klant zelfstandig een wijziging aan door Road 2 Formula geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant, tenzij Klant de gewenste wijziging vooraf aan Road 2 Formula heeft gemeld en Road 2 Formula deze Schriftelijk heeft goedgekeurd. Road 2 Formula kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Updates van ‘eindgebruiker’ apparatuur gebeuren continu wanneer het toestel beschikbaar is zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 9. Duur

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van 6 of 12 maanden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals in artikel 16 nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Road 2 Formula is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.

Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.

De Overeenkomst eindigt automatisch wanneer de zaakvoerder van een partij overlijdt.

Indien Road 2 Formula de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Road 2 Formula op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Road 2 Formula is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Road 2 Formula recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Road 2 Formula op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 10. Verplichtingen van Road 2 Formula

Road 2 Formula zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Voorts wordt niet gegarandeerd dat Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens.

Indien zulks is overeengekomen, zal Road 2 Formula Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Road 2 Formula te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Tenzij enige wettelijke verplichtingen of rechterlijke uitspraak Road 2 Formula daartoe verplicht, zal Road 2 Formula zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van data van Klant en het daarvan ter beschikking stellen aan derden.

Road 2 Formula zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen, netwerken en andere zaken afdoende te onderhouden (daaronder begrepen vernieuwing en innovaties). Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van Road 2 Formula kan worden verlangd. Road 2 Formula zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat Klant er weinig hinder van ondervindt. Road 2 Formula kan echter niet garanderen dat Klant geen hinder en/of schade ondervindt. Road 2 Formula is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van Klant, indien onderhoud wordt gepleegd.

Road 2 Formula is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van Klant geplaatste informatie.

Artikel 11. Verplichtingen van Klant

Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Road 2 Formula aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Road 2 Formula worden verstrekt. De termijn waarbinnen Road 2 Formula de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Road 2 Formula zijn ontvangen.

Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Road 2 Formula dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

De Klant verplicht zich alle gegevens die Road 2 Formula nodig heeft ten behoeve van het verstrekken van diensten, op verzoek, ter hand te stellen van Road 2 Formula en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Road 2 Formula haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Artikel 14. Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Road 2 Formula hiervan Schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Road 2 Formula zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Indien Klant een Consument is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een goed, heeft Klant het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het goed Schriftelijk te ontbinden. Klant dient het ontvangen goed alsdan binnen veertien dagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, ongebruikt, onbeschadigd en met alle bijhorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen en geldig aankoopbewijs aan Road 2 Formula te retourneren. Het terugzenden van het goed komt geheel voor rekening en risico van Klant. Road 2 Formula zal Consument vergoeden vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van Road 2 Formula zijn inspanningsverbintenissen. Road 2 Formula is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Klant, behoudt Road 2 Formula zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de Diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Road 2 Formula met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De Klant begrijpt en accepteert dat Road 2 Formula in geen geval kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of Road 2 Formula op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan.

Road 2 Formula is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Klant is verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Road 2 Formula kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Gebreken in de materialen die voor Road 2 Formula verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

Road 2 Formula is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Road 2 Formula in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Road 2 Formula is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

Road 2 Formula is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de data van Klant. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen is de Klant verantwoordelijk voor een back-up van alle data die de Klant bezit. Dit heeft betrekking op de informatica-infrastructuur (webruimten, computers, mobiele apparaten, virtuele ruimtes, applicaties, etc.). Road 2 Formula kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies, vertragingen of (stroom- of internet-) onderbrekingen van de geleverde goederen en/of diensten.  Road 2 Formula logt nooit in op systemen van de Klant, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de Klant middels een Schriftelijk verzoek.

Road 2 Formula is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Road 2 Formula is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door Road 2 Formula werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Road 2 Formula niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en/of diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Road 2 Formula wijzigingen aan de producten en/of diensten hebben aangebracht.

Road 2 Formula is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door Road 2 Formula gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een Schriftelijke overeenkomst vormt.

De totale aansprakelijkheid van Road 2 Formula voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Road 2 Formula van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Road 2 Formula of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw).

Klant is jegens Road 2 Formula aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart Road 2 Formula voor alle schade die Road 2 Formula mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Road 2 Formula geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van de Klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van Road 2 Formula die ter beschikking zijn gesteld van de Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van Road 2 Formula daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens bedrijf, waaronder begrepen misbruik van de Diensten voor illegale activiteiten op het internet;
 • aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Road 2 Formula geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Road 2 Formula verborgen was.
 • alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door Road 2 Formula worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Klant bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan Road 2 Formula toerekenbaar zijn.

De aansprakelijkheid van Road 2 Formula wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Road 2 Formula onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Road 2 Formula ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Road 2 Formula in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Road 2 Formula.

Artikel 16. Overmacht

In geval van overmacht is Road 2 Formula gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Road 2 Formula beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Road 2 Formula geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Road 2 Formula geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Road 2 Formula die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Road 2 Formula, die Road 2 Formula niet kon voorzien en waar Road 2 Formula diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten; de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Road 2 Formula geen invloed kan uitoefenen.

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Er vindt geen restitutie plaats van de door Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 17. Beëindiging

De Klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de Klant een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft en/of;
 • de Klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met Road 2 Formula, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt en/of;
 • Road 2 Formula goede gronden heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een Schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en/of;
 • de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven en/of;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Klant, meer dan 6 maanden blijft open staan en/of;
 • de Klant een natuurlijk persoon is en overlijdt.

Wanneer beide partijen deze Overeenkomst/samenwerking beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen. Deze Voorwaarden zullen eeuwigdurend toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door Road 2 Formula, zonder kennisgeving en op elk moment. De Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze Overeenkomst.

Annulering van bestellingen kan alleen na Schriftelijke of elektronische bevestiging van Road 2 Formula. In geval van annulering heeft Road 2 Formula het recht om 40% van de overeengekomen prijs van de goederen of diensten in rekening te brengen; dit laat het recht van Road 2 Formula om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Road 2 Formula het Account van de Klant onmiddellijk opheffen en zal Road 2 Formula de voor de Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Road 2 Formula is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Road 2 Formula zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Road 2 Formula op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Links naar andere websites

De Road 2 Formula Website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Road 2 Formula en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Road 2 Formula heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Klant op de hyperlink klikt, verlaat hij de Road 2 Formula Website en kan Road 2 Formula niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Klant aangeleverd wordt aan Road 2 Formula is eigendom van Klant. Alle elementen en gegevens van de website die door de Klant aan Road 2 Formula worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Klant.

Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Klant, waarborgt de Klant dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

De Klant vrijwaart Road 2 Formula tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens. De Klant maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De Klant aanvaardt dat Road 2 Formula in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

De Klant aanvaardt dat Road 2 Formula alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten, waaronder:

 • de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);
 • deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers en niet-Internetgebruikers, zoals gebruikers van draadloze netwerken.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is Road 2 Formula toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Road 2 Formula door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 20. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Road 2 Formula zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennisneemt van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Road 2 Formula daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Road 2 Formula zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Road 2 Formula mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

Artikel 21. Aantasting geldigheid – nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door Road 2 Formula om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Road 2 Formula Website, advertenties of enige andere uiting van Road 2 Formula en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 22. Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Privacy- en Cookieverklaring van Road 2 Formula.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Road 2 Formula kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant een bestelling plaatste.

Road 2 Formula behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de Road 2 Formula Website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Road 2 Formula Website en Schriftelijk aan Klant. Door mededeling van de wijzigingen aan Klant treden de nieuwe Voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen de 10 werkdagen na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Road 2 Formula. Road 2 Formula kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Road 2 Formula daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden en/of de nieuwe aanvullende voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Road 2 Formula en Klant prevaleren alleen dan boven deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 23. Bewijs en communicatie

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Iedere communicatie tussen Road 2 Formula en de Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Road 2 Formula opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant. De Klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan Road 2 Formula in een gebruikelijk formaat. De Klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyrights, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal. De Klant zal Road 2 Formula onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Artikel 24. Privacy

Enkel met expliciete, vrijwillige en ondubbelzinnige toestemming van de Klant bestaat er een mogelijkheid voor Road 2 Formula om de computer van de Klant vanop afstand over te nemen met als doeleinde de programma’s te installeren of om, indien nodig, een aanpassing te doen aan de instellingen van het spel/simulator. Dit is nodig om de data die geanalyseerd dient te worden tot bij Road 2 Formula te krijgen en om de Klant verder te helpen als Road 2 Formula iets fout in de data ziet.

Het traject dat de Klant maakt mag gebruikt worden door Road 2 Formula voor reclamedoeleinden. Dit uiteraard op anonieme basis zonder mogelijkheid om de Klant op directe of indirect wijze te identificeren en dus zonder de vermelding van enige persoonlijke gegevens (zoals naam, email, adres, …).

De Klant deelt met Road 2 Formula de persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, geslacht, adres, …) van de rijder én één ouder (aan wie gefactureerd wordt). Deze gegevens kunnen op vraag van de Klant, na afloop van het traject, verwijderd worden uit onze systemen, conform de modaliteiten zoals vermeld in onze Privacyverklaring.

Meer en volledige informatie omtrent welke verwerkingsactiviteiten wij verrichten, de doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn, rechtsgronden en welke soort persoonsgegevens wij verwerken, kan u vinden in onze Privacyverklaring, steeds publiekelijk te raadplegen op onze Road 2 Formula Website dewelke integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via het online contactformulier versturen.

Artikel 25. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze Road 2 Formula Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoelang zij worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Artikel 26. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.